religions-symbols-thumb2Ramon Umašankar rođen je kao braman. Njegovi učitelji od najranijih dana učili su ga da on pripada najvišima i da bi spoznao božanstvo mora da vežba jogu i meditira. Već kao tinejdžer Ramon je počeo da se pita može li on zaista naći Boga u različitim idolima koji se nalaze u hinduističkim hramovima.

Ramon se kasnije preselio u Sjedinjene Američke Države i počeo da proučava Bibliju i ličnost Isusa Hrista. On je uvek poštovao Isusa zbog Njegove poniznosti, ali sada Ramon je čuo da je ovaj Isus tvrdio da je On jedini Sin Božji. Zapazio je, takođe, da mnogi hrišćani imaju mir, koji njemu godine meditacije nisu donele. Ipak, Ramon je odlučio da u svojoj hinduističkoj veri nađe istinu. Posle izvesnog vremena gledao je film o Isusovom životu. Tada je prvi put shvatio da je Isus iskusio patnju i strah kao svako ljudsko biće. Pre ovoga mislio je da je Isus na neki način upotrebio natprirodne sile da izbegne bol raspeća. Nije mogao da objasni krst, pa se pitao kako je Isus mogao da pretrpi ovakve patnje zbog grešnih ljudskih bića?
Razmišljajući o Hristovoj smrti, Ramon je bio savladan izrazom tolike ljubavi. Odlučio je da ostavi svoj povlašćeni status bramana i svoj život preda Hristu, Spasitelju. Rekao je da se “sve drugo razbilo u komadiće”.
Ovaj mladi braman otkrio je najvažniju hrišćansku istinu: Isus je Spasitelj sveta. On je Put, jedini Put spasenja.
“Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bismo se mi mogli spasti.” (Dela 4,12)
Biblija jasno uči da smo izgubljeni u grehu i zbog toga smo pod kaznom za greh, podležemo smrti (Rimljanima 6,23). Svi su sagrešili (Rimljanima 3, 23), zato se svi suočavaju sa smrću i zato svi treba da budu spaseni od osude greha. Isus je jedina ličnost koja može da pruži spasenje.
“Kojim se spasavate” (Jevanđeljem) “… da Hristos umre za grehe naše, po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan po pismu.” (1. Korinćanima 15,2-4)
Nas ne spasava religija, niti nas spasava Crkva. Nas spasava Isus Hristos, samo On.
“A ovo je volja onoga koji me posla da svaki koji vidi Sina i veruje Ga ima život večni; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.” (Jovan 6,40)
Apostol Petar rekao je Isusu: “Ti si Hristos, Sin Boga živoga!” (Matej 16,16)
Isus je na takvo priznanje vere uzvratio: “Na ovome kamenu sazidaću Crkvu svoju.” (Matej 16,18)  Vera u Isusa Hrista, Sina Božjeg, temelj je istinske religije, Stena na kojoj je utemeljena prava Crkva. Kao što imamo “jednoga Boga, Oca” i imamo “jednoga Gospoda Isusa Hrista”, našeg Spasitelja (1. Korinćanima 8,6), tako postoji samo jedna istinska religija:”Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje.” (Efescima 4,5)
Hrišćanstvo uči Istinu onako kako je otkrivena u Božjoj reči. Isus je rekao:
“Pregledajte Pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni; i ona svedoče za mene.” (Jovan 5,39)