Čvrsto Stoje Temelji

 lighthouse-in-storm-300x225U Mateju 7:24-25 “Svaki dakle koji sluša ove moje riječi i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovjek koji sazida kuću svoju na kamenu: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer bješe utvrđena na kamenu. A svaki koji sluša ove moje riječi a ne izvršuje ih, on će biti kao čovjek lud koji sazida kuću svoju na pijesku: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno.”Ako uzmemo primer da 20 miliona ljudi gradi kuću na pesku, a samo 1 čovek na kamenu, da li to znači da je temelj na pesku čvrst? Svakako da ne! Mi treba da gradimo kuću utemeljenuarticle-2225865-15C8FC02000005DC-75_964x645-300x200 na kamenu, na kamenu koji je Hristos. Efes 2:20 „Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos.” Ma koliko ljudi zidalo na pesku, pesak kao temelj, nikada neće postati čvrst temelj na kome treba da zidamo. Madjutim ko je Hristos da na njemu zidamo naš temelj? Kada je Isus pitao svoje učenike, ko govore ljudi da sam ja? Šta vi mislite ko sam ja? “A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, sin Boga živoga.” (Matej 16:13-18). Isus mu je odgovorio da upravo na tom temelju, na temelju da je Isus Hristos sin Boga živoga, sazidaće crkvu i vrata paklena ne će je nadvladati. Ellen G. White pise: “Mnogi ne razumeju kako su čvrsto položemi temelji naše vere. Moj suprug, starešina Džozef Bejts, Otac Pirs, Starešina (Hiram) Edson, i ostala koji su bili želnji, plemeniti i istiniti, su bili među onima koji su, posle 1844-te, tražili istinu kao skriveno blago. Sretala sam se sa njima i molili smo se i proučavali ozbiljno. Često smo ostajali do kasno u noć, a poneka i celu noć, moleći za svetlost i proučavajući reč. Ponovno i ponovno su se ova braća okupljala da proučavaju bibliju, da bi naučili njeno značenje i da bi bili spremni da propovedaju sa silom. Kada su došli do tačke proučavanja kada su rekli, “Ne možemo učiniti ništa više,” Duh Gospodnji bi došao na mene i ja bih bila odneta u viziji i jasno objašnjenje i stihovi koje smo proučavali bi mi bili pokazani sa uputstvima kako ćemo raditi i propovedati efektivno. Tako nam je data svetlost koja na je pomogla da razumemo pisma u vezi Hrista, Njegove misije i Njegovog sveštenstva. Put istine koji se pružao od tih vremena do vremena kada ćemo ući u Božiji grad, mi je pojašnjen, i predavala sam drugima instrukcije koje je meni Gospod dao.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 206, 207. 1904}. Takodje ona kaže: “Vodeće tačke naše vere kako ih držimo danas su čvrsto ustanovljenje. Tačka za tačkom je jasno definisana i sva braća su došla u harmoniju. Cela družina vernika se ujedinila u istini. Bilo je i onih koji su dolazili sa čudnim doktrinama, ali mi se nikada nismo plašili da se susretnemo sa njima. Naše iskustvo je čudesno uspostavljeno otkrivenjem Svetog Duha.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 3, p. 413. 1903} “Kao narod moramo stajati na platformi večne istine koja je izdržala testove i sud. Moramo se držati čvrstih stubova naše vere. Načela istine koje nam je Bog otkrio su naši jedini i istiniti temelji. Oni su nas učinili onim što jesmo. Prolazak vremena nije umanjio njihovu vrednost. – Specijalna Svedočanstva, Serija B, Broj 2, str. 51. (1904.)” {E. G. Vajt, Saveti Piscima i Urednicima, str. 52} “U budućnosti će se podići svakakve prevare i mi želimo čvrsto tlo za naše noge. Želimo čvrste temelje na kojima ćemo graditi. Ni jedno slovo ne sme biti uklonjeno iz onoga što je Gospod ustanovio. Neprijatelj će donositi lažne teorije, kao što je doktrina da ne postoji Svetinja. Ovo je jedna od tačaka zbog kojih će se mnogi udaljiti od vere. Gde ćemo naći sigurnost osim u istinama koje Gospod daje poslednjih 50 godina.“ {E. G. Vajt, Rivju i Herald, 25. Maj, 1905}“Ni jedna linija istine koja je učinila narod Adventista Sedmoga Dana onim što jesu, ne sme biti oslabljena. Imamo stare putokaze istine, iskustvo i obavezu, i moramo stajati čvrsto u odbrani naših načela pred svetom.” {E. G. Vajt, Svedočanstva za Crkvu Sveska 6, str. 17. 1901}. Ako uklonimo istinu da je Isus Hristos Sin Boga živoga mi se nalazimo na tlu koje nema čvrste temelje, i kao sto smo upozoreni u Mateju 7:24-25, kada dodje oluja, takva kuća će se strašno raspasti. U ovo poslednje vreme Ellen G. White nas upozorava da će upravo takve doktrine biti unutar Božjeg naroda. Ona kaže: “A Petar, u svom opisivanju opasnosti kojoj će biti izložena Božja zajednica poslednjih dana, kaže da je bilo mnogo proroka koji su navodili Izraelce na greh i da će isto tako biti mnogo lažnih nauka “koji će uneti jeresi pogibli, I odricaće se gospodara koji ih iskupi… i mnogi će poći za njihovim nečistotama” (2. Petr. 2,1-2) Ovde je apostol izneo jednu od najupadljivijih oznaka spiritističkog učenja. Oni nerado prihvataju Hrista kao Božjeg Sina. – Patrijarsi i Proroci st. 686.1. Medjutim temelji na kome su postavljeni stubovi naše vere, ostaju čvrsti temelji kojih treba da se držimo. Mnogi stubovi koji su bili porušeni od strane neprijatelja, biće ponovo obnovljeni. “…Bog je objavio da će se istorija prošlosti ponoviti kada budemo ulazili u poslednju fazu našeg rada. Sve istine koje je dao za poslednja vremena moraju biti proklamovane svetu. Svaki stub koji je On utvrdio mora biti ojačan. Ne možemo odstupiti od temelja koje je Bog postavio. Sada postoji potreba da se ponovi iskustvo ljudi koji su imali udeo u utvrđivanju našeg rada na početku.“ Rukopis 129, 1905, p.3. (“Čvrsto do kraja, “24. Decembar, 1905.)” {E. G. Vajt, Objavljeni Rukopisi Sveska 1, str. 54}

Neka i tvoji temelji brate i sestro budu čvrsto utemeljeni na kamenu Hrisu Isusu-Sinu Božjemu, kao što su i naši pioniri gradili i uspostavili čvrste stubove Adventnog pokreta. Pa kad dodje oluja i napadne na tvoju kuću, neće pasti, jer je utvrdjena na kamenu Hristu Isusu.