Pravo Evanđelje vs Izvrnuto Evanđelje

Pic-1-223x300U Mateju 24,14: “ I propovedaće se ovo Evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći pošljedak”. Isus nam ostavlja poruku da kada pravo Evanđelje je ipsravno propovdano i ispravno primljeno, tada će doći posledak.”  Međutim, u Galatima 1,6-9. susrećemo se drugim Evanđeljem, gde apostol Pavle piše crkvu Galatijskoj gde kaže da se čudi da se tako odmah odvraćaju na drugo Evanđelje, koje u stari i nije drugo nego što neki smetaju vas I hoće da izvrnu Evandjelje Hristovo. Biblija nam pokazje tu da nisu sva Evandjelja ista. Medjutim svi Hrišćani danas ako bilo koga pitate reći će vam  da veruje u Evađelje. Ali Biblija nam pokazuje da ne sva Evanđelja su dobra. Postoje ljudi koji će okrećati, propovedati drugo Evanđelje do te mere da takvo Evanđelje postaje izvrnuto Evandjelje. Ali apostol Pavle nam govori u stihu 8. “Ali ako I mi ili anđeo s neba javi vam jevandjelje drugačije nego sto vam javismo, proklet da bude!”  Jasno možemo da vidimo da opomena koja je dana ovde je da će postojati ljudi koji će uzeti pravo Evanđelje i njene temelje, i počeće da propovedaju sa novim doktrinama, idejama i principima do te mere da će postati izvrnuto Evandjelje. O ozbiljnosti propovedanja izvrnutog Evanđelja i opomene koje daje apostol Pavle vidimo po tome što Bog u svojoj reči naglašava dva puta ove reči, jer čitamo u stihu 9. “…ako vam ko javi evanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude!” Vidimo da Isus je apostolima svojim dao pravo Evanđelje a kasnije vidimo dok je Pavle radio da pojavljuju se Izvrnuta Evanđelja. Ako bi vas neko danas pitao: “Kako možeš biti siguran da Evanđelje koje ti imas jeste to pravo Evanđelje?” Šta bi ste vi odgovorili? Zašto tvoja crkva veruje da ima pravo Evanđelje od svih ostalih denominacija koji takodje propovedaju da oni imaju pravo Evanđelje. Zašto ti veruješ da imas to pravo Evanđelje? Kako biste odgovorili iz Biblije i pokazali da ste vi u pravu? Ili možda i niste u pravu? Biblija je jasna da imamo dva Evanđelja, Pravo Evnađelje i Izvrnuto Evanđelje. Božji prorok nas upozorava da mnogi ne razumeju temelje pravog Evandjelje u koje sami veruju.  “Pokazano mi je da mnogi koji tvrde da poznaju sadašnju istinu ni sami ne znaju u šta veruju. Oni ne razumeju osnovne dokaze svoje vere, i nemaju pravu predstavu o delu za sadašnje vreme.“ (5T pg. 707.2) Lako je reći ja sam Hrišćanin ovo je što mi verujemo, ali kad vas neko stisne uza zid pa kaže: “Šta znači opravdanje verom”, ” O čemu je 1260 dana proročanstvo”, “Ko je mali rog”, “O čemu su poruke tri andjela”, “Zašto ste vi posebni”, šta biste odgovorili? Mi slavimo slavu i idemo u crkvu, ili mi samo verujemo i Bog je sve učinio za nas, ili mi svetkujemo subotu i ne jedemo svinjetinu? Zašto dragi čitaoče verujes da Evanđelje koje veruješ jeste pravo Evanđelje a ne izvrtnuto? Odgovor nalazimo u Otk. 14,6-12. Anđeo koji ima večno Evanđelje koje obuhvataju tri poruke – poruke tri anđela, to je pravo večno Enađelje. Ali kako možemo biti sigurni da ovo Evnađelje nije jedno od izvrnutih? Odgovor je u Mateju 24,14 Biblija nam govori da kada se ovo (pravo) Evanđelje o kome je sam Isus govorio,  kada se ono propoveda po svemu svetu, tada će doći posledak. Koje god Evanđelje donese posledak ili kraj ovome svetu vidimo iz Biblije da je to pravo Evanđelje.  Ovo je plod pravog Evanđelja. U Otk 14,14-16 čitamo sta je plod poruke tri anđela. “I videh, i gle, oblak beli, i na oblaku seđaše sin čovečiji, i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oštar. I drugi anđeo iziđe iz crkve vičući velikim glasom onome što sedi na oblaku: zamahni srpom svojim i žnji, jer dođe vreme da se žnje, jer se osuši žito zemaljsko.” Postavlja se pitanje: šta žetva prestavlja? Odgovor nalazimo u Mateju 13,39 “… a žetva je požljedak ovoga veka, a žeteoci su anđeli”. Plod večnog Evanđelja koje su sadržane u poruci tri anđela, jeste pravo Evanđelje, jer po Isusovim rečima samo će pravo Evanđelje doneti kraj i pošljedak ovome svetu. Nijedno izvrnuto Evnađelje ne će dovesti pošljedak ovome svetu. Postoji samo jedna crkva, jedan pokret koji je Bog podigao 1844 godine, koji ima poruku tri anđela, pokret kome je sam Bog dao ime “Seventh-day Adventist”, pokret koji ima večno i pravo Evanđelje koje će dovesti kraj i pošljedak ovome svetu. Dragi čitaoče, Bog je u ovim poslednjim danima, u ovom poslednjem vremenu dao ti prednost i priliku da ti budeš taj glas, glas anđela koji će velikim glasom propovedati poruke tri anđela. Hoćeš li se odazvati pozivu na koji te sam Bog pozvao? Hoćeš li ti biti to Živo Pravo Evanđelje?