Sedam Istina Koje Treba Znati o Isusu

jesus-cristoNi na jednog čoveka koji je ikada živeo na Zemlji ne mogu se primeniti ove istine.

1. Isus je došao s Neba na Zemlju

Kako se Isus može prepoznati?

“Ime će mu biti divni, savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.” (Isaija 9,6)

Iako je Isusa rodila žena (Matej 1,22.23), On je Bog, Bog u ljudskom telu.

Otkada Isus postoji?

“Ja sam pre nego se Avram rodio.” (Jovan 8,58)

Isus je upotrebio ime: “Ja jesam”, onaj koji postoji sam od sebe, koji je uvek postojao i uvek će postojati. Dvajt L. Mudi, slavni evangelizator iz vremena 19. veka o Isusovom utelovljenju ovako je rekao: “Bilo bi velika žrtva da je Isus došao da Ga ljuljaju u srebrnoj kolevci, da Ga čuva anđeo i bude hranjen zlatnom kašikom. Međutim, Stvoritelj Neba i Zemlje uzeo je ljudsko telo, bio je rođen u štali u najtežim mogućim okolnostima kao dete siromašnih roditelja.”

Zašto je Isus došao na svet?

U vreme kada je Isus trebalo da se rodi, anđeo je rekao Josifu:

“Pa će roditi sina, i nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih.” (Matej 1,21)

Isus, Stvoritelj svemira (Jovan 1,1-3.14), došao je na svet da nas spase od greha i smrti. U Njegovom imenu postoji obećanje upućeno slabim ljudskim bićima da će naći istinsku sreću i večni život.

2. Isus je živeo bezgrešnim životom

“Imajući … Isusa Sina Božjega, … koji je u svačemu iskušan, kao i mi, osim greha.” (Jevrejima 4,14.15)

Isus je živeo stvarnim ljudskim, moralno savršenim životom. Tako nam je pružio najbolji uzor i potporu. Proživljavajući sva kušanja koja opterećuju ljudsko postojanje, Hristov život bez greha bio je mnogo delotvorniji od bilo kakve propovedi.

Sotona je nastojao da Ga tokom celog Njegovog života navede da sagreši. Kada je Isus posle krštenja, a pre početka javnog delovanja postio u Judejskoj pustinji đavo je izveo svoj najveći napad na Mesiju (Matej 4,1-11). Za vreme duge noći u Getsimaniji, neposredno pre raspeća, iskušenje je postalo tako žestoko da je sa Hristovog lica kapao krvavi znoj (Luka 22,44).

Niko se do tada nije suočio s tako dugim sotonskim napadom. Međutim, Hristos je uspešno odolevao svim sotoninim napadima i nije pogrešio. Budući da je iskusio sva ljudska iskušenja i teškoće, Isus razume sve naše patnje i potrebe. On može “postradati s našim slabostima”. (Jevrejima 4,15)

Zašto je bilo potrebno da Isus živi bezgrešnim životom?

“Jer onoga koji ne znade greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u njemu.” (2. Korinćanima 5,21)

Isus je pobedio iskušenja i živeo bezgrešnim životom da bi ga prepustio nama u zamenu za naš stari život u grehu. Tako su grešnici Hristovim zaslugama opravdani i proglašeni pravednima pred svetim Bogom.

3. Isus je umro da uzme naše grehe

Koliko je ljudi grešno?

“Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju.” (Rimljanima 3,23)

Šta je kazna za greh?

“Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu.” (Rimljanima 6,23)

Zašto je Isus umro?

“Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.” (Rimljanima 5,7.8)

“Gle, jagnje Božje koje uze grehe sveta! (Jovan 1,29)

Svi smo mi grešni i podložni večnoj smrti, konačnoj kazni za greh. Međutim, Isus je umro umesto nas. On je postao “nas radi grehom” (2. Korinćanima 5,21) i platio umesto nas kaznu za greh. Njegov čin umiranja je dar kojim On plaća naše grehe: “Dar Božji je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našemu.” (Rimljanima 6,23)

Jednoga dana komandant nacističkog logora u Aušvicu objavio je da deset logoraša mora da umre, jer je jedan zatvorenik upravo pobegao. Za vreme postrojavanja pročitana su imena deset logoraša. Kad je poslednji čuo svoje ime, povikao je: “Moja žena i moja deca!”

Iznenada jedan stariji logoraš progurao se napred. Bio je to sveštenik Maksimilijan Kolbe, čovek koji je usred strahota Aušvica govorio o Božjoj ljubavi. “Gospodine”, povikao je Kolbe, “molim vas mogu li ja zauzeti njegovo mesto?”

Zaprepašćeni oficir dopustio je da se Kolbe pridruži ostaloj devetorici na putu do trinaestog bloka. U mračnom i vlažnom podrumu trebalo je da umru od gladi. Tokom nekoliko narednih dana mogle su se čuti molitve i pesme zahvalnosti koje su dolazile iz Kolbeove samice. Na kraju je usmrćen injekcijom kiseline. Sveštenik Kolbe bio je spreman da položi svoj život za nepoznatog čoveka. Ovakva ljubav prevazilazi ljudsku sposobnost shvatanja. Isus je darovao svoj savršeni, pravedni život onima koji ga nisu dostojni. Zahvaljujući Njegovoj smrti mi opravdani “verom imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista”. (Rimljanima 5,1)

4. Isus je ustao iz mrtvih

Hristova smrt na krstu nije kraj ove uzvišene priče. Da jeste, On bi u tom slučaju ostao mrtvi Spasitelj. Međutim, On deluje u našem svetu.

“A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim. Dakle i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše.” (1. Korinćanima 15,17.18)

Muhamed i Buda darovali su svetu velika misaona dostignuća. Oni su nadahnuli živote miliona ljudi, ali nemaju božansku silu da daju život, jer i sami počivaju u svojim grobovima.

Pošto je Isus posle tri dana ustao iz groba (Luka 24), koje obećanje može da nam da?

“I živi, i bejah mrtav i evo sam živ va vek veka i imam ključeve od pakla i od smrti.” (Otkrivenje 1,18)

Samo je Isus svojim izlaskom iz groba pokazao da može da nadvlada greh.

Koje je dodatno obećanje dao vaskrsli Hristos?

“Jer ja živim i vi ćete živeti.” (Jovan 14,19)

Isus živi! Onaj koji je ustao iz smrti, objavio je: “Ja živim.” On nama danas nudi večni život. On će živeti u našim srcima ako Ga pozovemo (Otkrivenje 3,20).

Da li je vaskrsli Hristos spreman da i danas ispuni naše potrebe?

“Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.” (Matej 28,20)

Ljudi širom sveta pričaju iskustva o Hristu, koji ih je oslobodio najtežih oblika zavisnosti i najdubljih emocionalnih trauma. Mnoštvo dokaza neposredno upućuje na delovanje sile vaskrslog Spasitelja.

Isus je preuzeo život ovoga čoveka i dao mu snagu da pobedi svoju zavisnost od alkohola. Nova sila ušla je u njegov život, sila koja je bila jača od njegove zavisnosti. Hristos je vaskrsnuo i zato On može da spase one koji zatraže Njegovu pomoć.

5. Isus se vazneo na Nebo

Posle vaskrsenja Isus se vratio Ocu:

“I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovih.” (Dela 1,9)

Koje je obećanje dao Isus svojim sledbenicima neposredno uoči vaznesenja?

“Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući Oca moga. A da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi i da vi budete gde sam ja.” (Jovan 14,1-3)

6. Isus služi kao nebeski Sveštenik

Isus neprekidno deluje da za nas pripremi mesto na Nebu. Cilj Njegovog dolaska, života, smrti, vaskrsenja i vaznesenja je da spasenje učini dostupnim svim ljudima. Sledeće reči iz Biblije jasno izražavaju Njegovu nameru:

“Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola; i da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. … Zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv poglavar sveštenički veran pred Bogom, da očisti grehe narodne.” (Jevrejima 2,14-17)

Prema ovim stihovima Isus je došao na svet:

* da oslobodi ljude od patnje i ropstva grehu;

* da pomiri čoveka s Bogom služeći kao naš milostivi i verni Poglavar sveštenički;

* da iskoreni uzrok greha, patnje i smrti konačnim uništenjem sotone.

Isus je naš Sveštenik, naš Posrednik, koji za nas posreduje u Očevoj prisutnosti. Isti Isus koji je blagoslovio decu, oprostio ženi uhvaćenoj u preljubi i umirućem razbojniku na krstu, sada služi našim potrebama na Nebu. On može da pomogne svakome ko prolazi kroz iskušenja.

7. Isus će ponovo doći

Koje je obećanje Isus dao pre svog povratka na Nebo?

“Kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeti vas k sebi da i vi budete gde sam ja.” (Jovan 14,3) Kad se vrati, Isus će nas zauvek osloboditi greha, bolesti, žalosti i smrti koje haraju ovom planetom. Lekcija 7. i 10. još temeljitije upoznaće nas s događajima prilikom Isusovog ponovnog dolaska.

Isus je:

– došao kao Bog u ljudskom telu;
– živeo bezgrešnim životom umesto nas;
– umro za naše grehe;
– vaskrsnuo da nas oslobodi smrti;
– otišao na Nebo da nam tamo pripremi dom;
– naš Poglavar sveštenički koji svakog dana posreduje za nas na Nebu;
– Spasitelj koji dolazi po nas da zauvek budemo s Njim.