Prevara Trojstva

Danas, jedna od najvećih prevara u Hrišćanstvu je Prevara Trojstva. Doktrina Trojstva u protestantskim crkvama može jedino da opstane pod kontrolom infiltriranih Jezuita i njihovog plana da vrate protestante nazad “Majci Crkvi”. Ove godine se obeležava 500 godina protestantizma. Medjutim, danas protestantizam je mrtav, jer se pred našim očima ostvaruje upravo ono što je oduvek i bio plan čoveka bezakonja. Biblija jasno govori da će napredovati u svojoj prevari, u lukavstvu svom prevariće mnoge, ali će se potrti bez ruke, i kad dodje svome kraju, ne će mu biti pomoći. Stoga vam predstavljamo novi serijal kao i mnoštvo citata Svedočanstva Isusovog, odnosno Duha Proroštva (Najpouzdanije Proročke Reči), koji nas jasno uče da sve testiramo na Svetom Pismu “Zakonu i Svedocanstvu” (Isaija 8:20) i ako ko ne govorim tako u tome nema videla. Predstavljamo vam 101 Razlog zašto je Trojstvo laž.
Prevara Čoveka bezakonja tiče se svakog pojedinca i njegove lične odluke kome će služiti.
Postoji samo jedna vrata, jedan put, jedna istina, i jedan izbor, i jedna odluka sa kojim će svako od naz izabrati svoju večnu sudbinu.  Stoga vas pozivamo da ozbiljno uz molitvu i  Božju pomoć poslušate i preispitate svoje srce, kome ono pripada?
Svakome od nas ponaosob Bog će uputiti JEDNO pitanje: “Šta si učinio sa mojim jedinorodnim Sinom”? Stoga tvoja odluka danas, ujedno će biti i tvoj odgovor.
Izaberi Mudro.

Voda Života

Poštovani prijatelji, Istina Ministry i Pade, Pade Vavilon vam predstavljaju seriju predavanja “Voda Života” koja će biti održana ovog leta (2016) u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Dođite i pozovite svoje prijatelje i uzmite Vodu Života za badava!

Vizija o Leopardu

Movie AdDugo Očekivani Film -“”

I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikijem: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, I on će piti od vina gnjeva Božijega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom. Otkrivenje 14:9-11

I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina. Otkrivenje 18:4

“Vizija o Leopardu” – https://www.youtube.com/watch?v=pKTHPgWKwkQ

If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. Rev 14:9-10

And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Rev 18:4

English version of the movie -“Leopard Vision”: https://www.youtube.com/watch?v=gYiXc34-FCk

21. May 2011 ???

Čućete ratove i glasove o ratovima ali gledajte da se ne uplašite, jer to sve treba da se desi. Ali tad još nije kraj! Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo… Isus je rekao ove reči da će se ovi znaci desiti pre njegovog dolaska. Možete čitati u Mateju 24, 6-8.
Pitanje i vreme njegovog dolaska bilo je oduvek pažnja mnogih. Ipak, Isus je rekao da o danu i o času tome niko ne zna, ni anđeli nebeski do samo Bog-Otac.  Odakle onda datum 21. May 2011?

Tumačenje ovog datuma zasnovano je na 1. Moj. 7, 4. ” Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje svako tijelo živo, koje sam stvorio”. U 2. Petrovoj 3,8. čitamo da je jedan dan = 1000 g. stoga ovo tumačenje 7 dana is 1. Moj 7,4. je 7000 godina. Sedam hiljada godina ljudi su dobili da izbegnu svetsku kataklizmu i uništenje sveta. 7000 godina posle 4990 BC ( vreme kada se potop desio) je 2011 u našem kalendaru.  4990 + 7000 – 1=2011 (-1 zato što kalendar nema nultu godinu izmdju BC i AD)

21. May 2011 je 17. dan drugoga meseca Biblijskog kalendara, dan kada se desio potop.

Biblija nas upozorava na mnogo mesta da će u poslednje dani neki odstupiti od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske. (1. Tim. 4,1.) Isus je uputio reči upozorenja da gledamo da nas ko ne prevari. Da vas niko ne prevari nikakvijem načinom ( 1. Solunjanima 2,3.)

Da li će Hristos zaista doći 21. Maja 2011? Zasigurno neće, jer o danu tome i o času niko ne zna. Da li će se nešto desiti 21. Maja 2011?  Sotona sa svojim demonima zasigurno zna šta Biblija piše i njena proročanstva zato i želi da zbuni i prevari ako je moguće i izabrane, kako Biblija piše. Možda će se nešto i desiti, velika je borba koja se vodi između dobra i zla. Zato je potrebno da redovno proučavamo i čitamo Božju reč da bismo mogli prepoznati pravu istinu. Neće ovaj “rat” koji Biblija opisuje izmedju sila tame, s poglavarima i vlastima i sa upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti, biti tako lagan. Tražite istinu dok se još može naći.